Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy zawartej pomiędzy H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000612359, REGON 364261632, NIP 7822622168, kapitał zakładowy 200.000,00 zł w pełni wpłacony, zwaną dalej Operatorem a użytkownikiem zwanym dalej Abonentem. Z chwilą uruchomienia bądź opłacenia serwera dedykowanego, Operator i Abonent zawierają umowę na świadczenie usług hostingowych.

§ 1 Przedmiot umowy

 1. Niniejsza umowa określa zasady dokonywania przez Operatora na rzecz Abonenta sprzedaży usług hostingowych ujętych w cenniku Operatora.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin zawiera warunki świadczenia usług przez firmę Operatora, a także określa prawa i obowiązki Operatora oraz Abonenta korzystającego z jego usług.
 2. Przed skorzystaniem z usług Operatora konieczne jest zapoznanie się z Regulaminem.
 3. Wszelkie reklamacje wynikające z jego nieznajomości nie będą rozpatrywane.
 4. Zamówienie serwera dedykowanego, równoznaczne jest z zapoznaniem się z Regulaminem, jego akceptacją oraz zobowiązaniem się do przestrzegania zasad Regulaminu.
 5. Operator ma prawo do zaprzestania świadczenia usług Abonentowi łamiącemu postanowienia niniejszego Regulaminu.

§ 3 Aktywacja Serwera Dedykowanego

 1. Celem aktywacji serwera dedykowanego, należy wypełnić odpowiedni formularz zamówienia znajdujący się, na właściwej dla danego wariantu usługi, stronie internetowej Operatora, podając pełne dane identyfikacyjne, niezbędne do prawidłowego wystawienia faktury VAT.
 2. Uruchomienie serwera dedykowanego nastąpi po dokonaniu zapłaty abonamentu na konto bankowe Operatora. Usługa serwera pozostaje aktywna przez okres, za jaki został uiszczony abonament.
 3. Do czasu potwierdzenia dokonania wpłaty Operator blokuje dostęp do serwera dedykowanego, jeśli Operator nie otrzyma potwierdzenia wpłaty w czasie 7 dni od dnia aktywacji, serwer zostaje usunięty, a umową z Abonentem zostaje automatycznie rozwiązana.
 4. Z chwilą otrzymania wymaganego potwierdzenia wpłaty w tym okresie następuje natychmiastowe odblokowanie dostępu do serwera i przedłużenie jego ważności.
 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia powstałe z winy osób trzecich (banki, poczta, operatorzy domen itp.).

§ 4 Obowiązki Abonenta

Abonent ma obowiązek przestrzegania niniejszego Regulaminu. Abonent w żadnym razie nie może wykorzystywać Serwera dedykowanego do:
 1. naruszania prawa, norm społecznych i obyczajowych oraz zasad współżycia społecznego,
 2. nielegalnego wejścia w systemy komputerowe H88 oraz innych serwerów znajdujących się w sieci Internet,
 3. uniemożliwiania korzystania lub zakłócania korzystania z zasobów systemowych lub sprzętowych H88 przez innych Klientów i Użytkowników,
 4. przesyłania wiadomości spamowych,
 5. dostarczania treści o bezprawnym charakterze,
 6. utrzymywania serwisów lub rozpowszechniania wiadomości o treści pornograficznej oraz zawierających nielegalne oprogramowanie,
 7. przechowywania i udostępniania treści powszechnie uznanych za obraźliwe,
 8. naruszania prywatności innych użytkowników sieci Internet.
 9. Abonent ma obowiązek chronienia swoich haseł dostępowych przed osobami trzecimi.

§ 5 Odpowiedzialność Abonenta

 1. Abonent ponosi pełną odpowiedzialność za dane i treści zawarte na swoim serwerze wirtualnym oraz wykonywane operacje.
 2. Abonent jest odpowiedzialny za treści i materiały udostępniane przez osoby, którym udostępnił miejsce na swoim serwerze dedykowanym.
 3. Zabrania się umieszczania na serwerach Operatora informacji zawierających treści warezowe lub pornograficzne oraz treści niezgodnych z polskim prawem.
 4. Zabrania się wysyłania ofert handlowych lub reklamowych do nieznanych odbiorców (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. „o świadczeniu usług drogą elektroniczną”) w tym zabronione jest masowe wysyłanie tzw. „Zapytań o wyrażenie zgody”.
 5. Abonent posiadający dostęp do usługi „SSH” i/lub powłoki „RDP” jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie próby wykorzystywania tych usług do celów innych, niż ogólnie przyjęte zasady.

§ 6 Zakres odpowiedzialności Operatora

 1. stałego i nieprzerwanego świadczenia usług Abonentowi, który uiścił opłatę abonamentową i nie złamał niniejszego Regulaminu. Stałe i nieprzerwane świadczenie usług rozumiane jest jako pełny dostęp klienta do jego usług z zachowaniem dostępności na poziomie 99,9% w skali roku. Operator zastrzega sobie prawo do przerw konserwacyjnych w godzinach nocnych, a w przypadku awarii zagrażającej stabilności usługi do natychmiastowej wymiany wadliwego podzespołu.
 2. poinformowania z odpowiednim wyprzedzeniem Abonenta o zaistniałej konieczności czasowego odłączenia dostępu do pewnych usług
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:
  • nieprawidłowego użytkowania serwera
  • podania nieprawdziwych lub niepełnych danych podczas aktywacji serwera dedykowanego oraz złamania Regulaminu przez Abonenta
  • Operator nie ponosi odpowiedzialności za dane Użytkowników przechowywane na serwerach Operatora.

§ 7 Rozwiązanie Umowy Abonenckiej

Umowa Abonencka może być rozwiązana:
 1. Na skutek pisemnego (list lub e-mail na adres bok@biznes-host.pl oświadczenia Abonenta o rezygnacji z usługi dostarczonego co najmniej na 7 dni przed datą rozwiązania umowy.
 2. Z powodu nie uregulowania przez Abonenta opłat w ciągu miesiąca od upływu terminu płatności (patrz punkt: opłaty) ze skutkiem natychmiastowym – w przypadku Klientów posiadających podpisaną umowę.
 3. Z powodu nie uregulowania przez Abonenet opłat w ciągu 7 dni od upływu terminu płatności, w przypadku klientów, którzy nie mają podpisanej umowy.
 4. W wyniku naruszenia przez Abonenta warunków korzystania z usług, po uprzednim powiadomieniu i podaniu przyczyn z wyprzedzeniem 14 dni przed datą rozwiązania umowy, lub jeśli naruszenie dotyczy dóbr innych użytkowników sieci – ze skutkiem natychmiastowym.
 5. Na skutek rozwiązania lub likwidacji Abonenta nie będącego osobą fizyczną.
 6. Na skutek działania Klienta powodującego wymierne szkody lub zakłócenie pracy Biznes-Host.pl
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku gdy funkcjonowanie usługi klienta zagraża stabilności sieci lub stabilności innych użytkowników. W przypadku rozwiązania umowy ze strony Usługodawcy, Użytkownikowi przysługuje prawo do zwrotu opłaty abonamentowej pomniejszonej o wykorzystany okres abonamentowy. Zwrot przysługuje wyłącznie w sytuacji gdy Użytkownik nie przyczynił się bezpośrednio do spowodowania zagrożenia dla innych Użytowników sieci.

§ 8 Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z ustawią z dnia 30 maja 2014 roku „o prawach konsumenta”
  • Zgodnie z Art. 38. Ustawy o prawach konsumenta – użytkownik ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej (email/ticket/list) przed rozpoczęciem świadczenia usługi.
  • Dokonując zamówień usług, gdzie usługi realizowane są w sposób automatyczny (aktywacja serwerów dedykowanych) użytkownik utraci prawo do odstąpienia od umowy z chwilą realizacji usługi przez system (w zgodzie z punktem 1 Art 38 Ustawy o prawach konsumenta)
  • Dokonując zamówień w serwisie SerweryDedykowane.pl użytkownik wyraża zgodę na niezwłoczną realizację zamówionych usług.
  • Prawo do odstąpienia od umowy dotyczy wyłącznie obywateli Polskiej Rzeczypospolitej.

  § 9 Postanowienia końcowe

  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.
  Ostatnia aktualizacja: 2017-07-28 11:00

  Dowiedz się więcej o ofercie SerweryDedykowane.pl